segunda-feira, março 29, 2004

santos e pecadores...

Costello: Who's on first base?
Abbott: Who's on first!
Costello: Who?
Abbott: Yes!